Interpreter Services

PIH Health Interpreter Services

Interpreter Services Policy

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267).

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1.562.698.0811

(TTY:1.562.696.9267)。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267).

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267).

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267)번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1.562.698.0811

(TTY (հեռատիպ)՝ 1.562.696.9267):

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1.562.698.0811

(TTY: 1.562.696.9267) تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1.562.698.0811(телетайп: 1.562.696.9267).

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1.562.698.0811(TTY: 1.562.696.9267)まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-562.698.0811 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-562.696.9267).

ਧਿਆਨ ਦਿਓ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267) 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

ប្រយ័ត្ន៖ បើសិនជាអ្នកនិយាយ ភាសាខ្មែរ, សេវាជំនួយផ្នែកភាសា ដោយមិនគិតឈ្នួល គឺអាចមានសំរាប់បំរើអ្នក។ ចូរ ទូរស័ព្ទ 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267)។

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267).

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267) पर कॉल करें।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1.562.698.0811 (TTY: 1.562.696.9267).